Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (3) 2011 strony: 15-25

Radosław Cieślak1, Piotr Łakomy1, Marta Molińska-Glura2

1Poznań University of Life Sciences
2
Poznań University of Medical Sciences

Charakterystyka populacji Heterobasidion annosum sensu stricto występujących w drzewostanach sosnowych nadleśnictw Człopa i Podanin. I. Rozwój grzybni w żywym drewnie

słowa kluczowe: Heterobasidion annosum sensu stricto, agresywność, genotypy, sosna zwyczajna
streszczenie:

Celem pracy było zbadanie: 1) zróżnicowania genetycznego populacji,
2) zdolności poszczególnych genotypów pod kątem ich agresywności w stosunku do sosny zwyczajnej. Do badań wybrano izolaty należące do różnych genotypów, reprezentujące trzy populacje H. annosum s. str.: zasiedlające dwa 45-letnie drzewostany sosnowe (powierzchnie A, C), 17-letnie drzewa podsadzone w luce (B) w Nadleśnictwie Człopa oraz jedną populację z 13-letniej uprawy sosnowej w Nadleśnictwie Podanin (D). Drzewostany rosły na gruntach porolnych. Podobieństwo genetyczne populacji określono, stosując ekstrakcje DNA. Profil amplifikacji uzyskano w PCR, używając mikrosatelity M13 (5’–AGGGTGGCGGTTCT–3’). Doświadczenie infekcyjne, polegające na inokulacji strzałek sosnowych grzybnią patogena, przeprowadzono w 4-letniej uprawie sosnowej. Analiza indeksów podobieństwa genetycznego, uzyskanych w systemie binarnym, umożliwiła wyodrębnienie dwóch grup podobieństw w obrębie badanych genotypów. Najbliżej spokrewnione osobniki charakteryzowały się podobieństwem74-procentowym, natomiast najniższe podobieństwo genetyczne określono na poziomie 18%. Całkowity brak podobieństwa charakteryzował 17,9% genotypów. Stwierdzono także znaczne podobieństwo genetyczne pomiędzy populacjami zlokalizowanymi w drzewostanach nadleśnictw Człopa i Podanin odległymi od siebie o 55 km. Zasięg przebarwienia drewna sosnowego
w strzałkach 4-letnich sosen, powstałego w wyniku przerastania grzybni poszczególnych genotypów H. annosum s. str., wahał się od 0,52 cm do 2,06 cm. Jedynie genotypy, które najwolniej przerastały drewno strzałek sosnowych różniły się w sposób istotny od genotypów najsilniej przerastających drewno (p < 0,05). Z analizy wyników rozmiarów przebarwienia strzałek sosnowych inokulowanych grzybnią różnych genotypów patogena nie można stwierdzić zależności pomiędzy podobieństwem genetycznym a zdolnością genotypów do przerastania drewna żywych sosen.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_3_2011.pdf

For citation:

MLA Cieślak, Radosław, et al. "Description of Heterobasidion annosum sensu stricto population occurring in Scots pine stands in Człopa and Podanin Forest Districts. I. Mycelium development in alive wood." Acta Sci.Pol. Silv. 10.3 (2011): .
APA Cieślak R., Łakomy P., Molińska-Glura M. (2011). Description of Heterobasidion annosum sensu stricto population occurring in Scots pine stands in Człopa and Podanin Forest Districts. I. Mycelium development in alive wood. Acta Sci.Pol. Silv. 10 (3),
ISO 690 CIEśLAK, Radosław, ŁAKOMY, Piotr, MOLIńSKA-GLURA, Marta. Description of Heterobasidion annosum sensu stricto population occurring in Scots pine stands in Człopa and Podanin Forest Districts. I. Mycelium development in alive wood. Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume10/issue3/abstract-2.html