Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (1) 2011 strony: 29-36

Izabela Modzelewska, Anna Sandak, Jakub Sandak, Anna Jaszczur

1Poznań University of Life Sciences
2
IVALSA/CNR San Michele all Adige, Italy

Analiza spektrofotometryczna FT-NIR papieru z masy celulozowej siarczanowej bielonej liścistej z dodatkiem skrobi i kleju żywicznego poddanego biodegradacji mykologicznej

słowa kluczowe: próbki papieru, mikrogrzyby, biodegradacja, spektrofotometria FT-NIR
streszczenie:

 

W pracy podjęto próbę oceny szybkości biodegradacji mykologicznej wytworów papierniczych z różnym procentowym dodatkiem skrobi kationizowanej oraz kleju żywicznego za pomocą analizy spektrofotometrycznej FT-NIR. Jako czynnik biotyczny użyto kulturę akseniczną Ch. globosum oraz mieszaninę mikrogrzybów: A. niger, T. viride, P. funiculosum. Za kryterium biodegradacji przyjęto odporność na porastanie powierzchni próbek przez grzybnie testowe oraz oznaczono samozerwalność po teście mykologicznym w 2, 4, 7, 10 i 14 dniu obserwacji. Do badań wytypowano masę celulozową siarczanową bieloną liściastą, z której wraz z dodatkiem w.w. dodatków masowych sformowano w warunkach laboratoryjnych arkusiki papieru. Dodatek skrobi oraz kleju żywicznego jako wypełnienia do masy liściastej wywołał wzrost podatności na porastanie przez grzybnie testowe, w porównaniu z próbkami bez dodatków. Wytwory papiernicze zainfekowane mikrogrzybem Ch. globulosum generalnie wykazywały większą tendencję do biodegradacji. Zastosowanie spektroskopii FT-NIR pozwoliło na przeanalizowanie złożonego procesu degradacji materiału ligno-celulozowego. Zmiany w intensywności pików degradowanych mas makulaturowych odnotowano głównie dla grup funkcyjnych celulozy C-H (4280 cm-1), C-H2 (4404 cm-1), oraz grup O-H (region 4620-4890 cm-1). Wykorzystanie jednocześnie kilku niezależnych metod oceny stopnia degradacji umożliwiło obiektywną interpretację wyników, a wykonane analizy potwierdzają wzajemnie uzyskane rezultaty badań.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_1_2011.pdf

For citation:

MLA Modzelewska, Izabela, et al. "FT-NIR spectrophotometric analysis of paper, made of cellulose sulfate bleached deciduous pulp, with starch and resinous glue additives, subjected to mycological biodegradiation." Acta Sci.Pol. Silv. 10.1 (2011): .
APA Modzelewska I., Sandak A., Sandak J., Jaszczur A. (2011). FT-NIR spectrophotometric analysis of paper, made of cellulose sulfate bleached deciduous pulp, with starch and resinous glue additives, subjected to mycological biodegradiation. Acta Sci.Pol. Silv. 10 (1),
ISO 690 MODZELEWSKA, Izabela, et al. FT-NIR spectrophotometric analysis of paper, made of cellulose sulfate bleached deciduous pulp, with starch and resinous glue additives, subjected to mycological biodegradiation. Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume10/issue1/abstract-4.html