Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Sposób przysyłania prac

 1. Autor przesyła do Redakcji tekst pracy  przez formularz elektroniczny, dostępny po zarejestrowaniu się w systemie, pod adresem:https://www.forestry.actapol.net/submit/login.html. W roku  2018 dopuszczalne jest przesłanie pracy w wersji elektronicznej na adres mailowy (forestry.acta@gmail.com).
 2. Wszystkie prace są wysyłane do recenzji. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do Redakcji poprawiony egzemplarz pracy (wersję elektroniczną) w ciągu 30 dni.
  Brak zwrotu poprawionej pracy w ciągu 30 dni jest traktowane jako wycofanie pracy z dalszego postępowania redakcyjnego.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian, uzgodnionych z Autorem.
 4. Egzemplarze końcowe przesłane do korekty powinny zostać zwrócone w ciągu 48 godzin. Korekta w egzemplarzach końcowych może dotyczyć tylko drobnych błędów.

Wymogi ogólne i techniczne przygotowanie prac

 1. Materiały do publikacji powinny być przygotowane zgodnie z zasadami procesu wydawniczego obowiązującego w redakcji. Do druku mogą być przyjęte prace w języku angielskim i w języku polskim.
 2. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4.
 3. Styl dokumentów. Tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt, z 1½ odstępu między wierszami. Dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 4. Tabele i rysunki nie mogą przekraczać 12,5 cm ´ 19,5 cm. Prosimy o rysunki w formatach programów, w których zostały stworzone, czyli pliki źródłowe (np. jeżeli rysunek powstał w Corel Draw czy Excel, to dołączamy pliki  tych właśnie programów). Unikamy „wklejania” rysunków do Worda. Zapewnia to lepszą jakość druku i możliwość korekty na etapie przygotowania do druku.
 5.  Tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i legendy muszą być podane w języku angielskim i polskim, a numery tabel i rysunków – cyframi arabskimi.
 6. Jednostki i pisownia. Obowiązuje układ SI, np. g×dm-3 lub g/dm3.
 7. Piśmiennictwo. Powołując w tekście pracy publikacje innych autorów, podajemy w nawiasie nazwisko i rok w układzie chronologicznym (Kowalski i Lewandowski, 2000; Lewandowski, 2001; Zalewski i in., 2003) lub ...według Kowalskiego (2000). Wszystkie prace przywołane w tekście należy uwzględnić w wykazie piśmiennictwa.
 8. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko(-a) autora(-ów), inicjały imion; rok wydania (gdy w danym roku jest więcej prac danego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.), tytuł pracy, w książkach – miejsce wydania, skrót bibliograficzny wydawnictwa oraz numery stron, a w czasopismach – ich nazwę, numer tomu, zeszytu oraz numery stron. Wszystkie tytuły, które ukazały się w języku polskim powinny mieć angielskie tłumaczenie (w nawiasie kwadratowym). Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian.

Przykłady zapisu piśmiennictwa.

Obowiązuje następujący układ pracy

 1. Tytuł artykułu.
 2. Imię i nazwisko autora(-ów).
 3. Afiliacja autora(ów).
 4. Streszczenie pracy. Powinno zawierać 600-1000 znaków i mieć określoną strukturę odzwierciedlającą układ artykułu (wstęp, materiał i metody, wyniki, wnioski).
 5. Słowa kluczowe. Należy podać do sześciu słów pomocnych w indeksacji i wyszukiwaniu, w układzie od ogółu do szczegółu.
 6. Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo.
 7. Tytuł, abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim (analogiczne jak w języku angielskim).
 8. Adres miejsca pracy (w języku angielskim w tekstach pisanych w tym języku) autora(-ów): pocztowy i internetowy.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. za opublikowanie pracy naukowej w Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria przysługuje 7 punktów.

 

Koszty publikacji

Opłatę za wydanie pracy w Acta Scientiarum Polonorum ponoszą głównie autorzy, przy czym jej wysokość jest zależna od uzyskanych dotacji. Szacunkowy pełny koszt opublikowania artykułu o objętości 1 arkusza autorskiego (40 000 znaków lub 3000 cm2 rysunków czarno-białych) wynosi 300 zł netto.

Procedura recenzowania artykułów naukowych

 1. Każdy artykuł jest oceniany przez redaktora naczelnego (redaktora tematycznego) i jeśli spełnia wymogi merytoryczne oraz jest zgodny z profilem czasopisma jest kierowany do recenzji.
 2. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której wywodzi się autor artykułu.
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. W czasopiśmie stosowany jest model recenzji, w którym zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  Stosowane są następujące oceny i procedury:
  • A – praca bardzo dobra – przyjąć.
   Praca przyjmowana jest do druku bez odsyłania jej do autora. Autor otrzymuje informację o pozytywnej recenzji.
  • B – praca dobra – przyjąć po uwzględnieniu uwag recenzenta.
   Praca przesyłana jest autorowi w celu dokonania zmian sugerowanych przez recenzenta, a następnie poprawiony egzemplarz pracy wraz z ustosunkowaniem się do uwag zawartych w recenzji zostaje ponownie przesłany przez autora do Redakcji. Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o akceptacji pracy do druku.
  • C – Do przyjęcia po gruntownej przeróbce.
   Praca przesyłana jest autorowi w celu dokonania gruntownych zmian sugerowanych przez recenzenta, a następnie poprawiony egzemplarz pracy wraz z ustosunkowaniem się do uwag zawartych w recenzji zostaje ponownie przesłany przez autora do Redakcji. Redakcja kieruje pracę do ponownej recenzji. Autor może zostać zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów recenzji poprawionej pracy.
  • D – Słaba – nie powinna być publikowana w Acta Scientiarum Polonorum.
   Praca nie zostaje zakwalifikowana do publikacji i nie może być ponownie przedłożona do publikacji w Acta Scientiarum Polonorum.
 6. Lista recenzentów współpracujących z Redakcją jest corocznie zamieszczana w ostatnim – czwartym numerze kwartalnika oraz na stronie internetowej po skierowaniu do druku wszystkich czterech numerów czasopisma.
 7. Przykładowy formularz recenzji w postaci pdf do pobrania - tutaj

Wskazówki dla recenzentów

W recenzji pracy badawczej oczekujemy jej oceny zarówno od strony merytorycznej jak i formalnej.

W ocenie merytorycznej uprzejmie prosimy o wyczerpujące i jednoznaczne odpowiedzi na następujące pytania oraz o propozycji ewentualnych zmian, skreśleń i/lub uzupełnień:

 • czy tytuł odpowiada treści pracy, a treść dyscyplinarnie opisanej w zakresie i celu pisma (Scope and aims),
 • czy streszczenie poprawnie, tj. wyczerpująco a zarazem krótko, prezentuje najważniejsze wyniki pracy i (przede wszystkim) oparte na nich wnioski,
 • czy wstęp właściwie prezentuje problematykę i cel badań,
 • czy zastosowano właściwe metody a materiał badawczy jest wystarczający,
 • czy wyniki zostały prawidłowo opisane, opracowane, właściwie zinterpretowane i skomentowane, bez powtarzania danych zawartych w tabelach i wykresach,
 • czy dyskusja została przedstawiona poprawnie, na tle aktualnej wiedzy w danej dziedzinie, z wykorzystaniem właściwie dobranej literatury (możliwie najnowszej),
 • czy wnioski (lub podsumowanie dyskusji) mają charakter przede wszystkim uogólniający i postulujący, są poprawnie sformułowane na podstawie uzyskanych wyników, a nie stanowią jedynie ich powtórzenia,
 • czy i w jakim stopniu praca jest oryginalna i nowatorska, czy też stanowi wartościowy przyczynek lub komunikat naukowy.

W odniesieniu do prac przeglądowych prosimy przede wszystkim o opinię czy jest ona oparta na właściwych i aktualnych danych literaturowych i obejmuje dziedzinę ważną dla specyfiki pisma.

W ocenie formalnej uprzejmie prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

 • czy tabele, wykresy i rysunki są czytelne, czy dane w tabelach nie powtarzają wyników ilustrowanych wykresami,
 • czy praca nie budzi zastrzeżeń pod względem objętości, poprawności językowej, sposobu cytowania literatury, zastosowanych jednostek miar, itp.

W podsumowaniu uprzejmie prosimy o sformułowanie opinii czy praca nadaje się do publikacji w piśmie Acta i jeśli tak, to:

 • bez zmian,
 • po wprowadzeniu niewielkich zmian, skreśleń i uzupełnień sugerowanych przez recenzenta w opinii,
 • po wprowadzeniu poważnych zmian (prosimy o ich sformułowanie).