Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (2) 2009 strony: 17-24

Małgorzata Dalke, Piotr Łakomy

Zróżnicowanie genetyczne populacji Heterobasidion annosum sensu stricto w wybranych drzewostanach sosnowych z podsadzeniem buka

słowa kluczowe: Heterobasidion annosum sensu stricto, genotypy, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, zróżnicowanie genetyczne
streszczenie:

Celem pracy była analiza zróżnicowania genetycznego populacji Heterobasidion annosum s. s. w wybranych drzewostanach sosnowych z podsadzeniem buka zlokalizowanych w Nadleśnictwie Bolewice i Tuczno. W tym celu pobierano drewno pniakowe oraz korzeni i szyi korzeniowej porażonych buków. W laboratorium dokonano izolacji grzybni i identyfikacji patogena. Zróżnicowanie genetyczne populacji ustalono na podstawie testu somatycznej kompatybilności grzybni. Wykazano, że 36 buków (z 60 zamarłych) i 10 pniaków (z 11 analizowanych) było zasiedlonych przez H. annosum s. s. Na badanych powierzchniach stwierdzono 14 genotypów patogena. W Nadleśnictwie Tuczno na powierzchni 1 występowało sześć genotypów. Największy genotyp zasiedlał powierzchnię 84 m2 (sześć buków i cztery pniaki sosnowe), a najmniejszy zasiedlał system korzeniowy jednego buka (17-letniego). Na powierzchni 2 (Nadl. Tuczno) stwierdzono tylko trzy genotypy, a największy zasiedlał powierzchnię 66 m2 (sześć buków i dwa pniaki sosnowe). Na powierzchni 3 (Nadl. Bolewice) genotypy zasiedlały mniejszą powierzchnię w porównaniu z tymi stwierdzonymi w Nadleśnictwie Tuczno. Na tej powierzchni stwierdzono pięć genotypów, a największy zasiedlał powierzchnię 8 m2, natomiast najmniejszy tylko system korzeniowy pojedynczego buka (13-letniego). Badania przeprowadzone na wybranych powierzchniach w 2007 i 2008 roku pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków: 1. Fagus sylvatica jest tak samo mocno porażony przez Heterobasidion annosum sensu stricto jak drzewa iglaste. 2. Zróżnicowanie genetyczne populacji patogena w badanych drzewostanach świadczy o dużym znaczeniu pniaków potrzebieżowych i zrębowych oraz zarodników podstawkowych w procesie zasiedlania drzewostanów sosnowych przez H. annosum s. s., mimo prowadzonej ochrony biologicznej.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_2_2009.pdf

For citation:

MLA Dalke, Małgorzata, and Piotr Łakomy. "Genetic diversity of Heterobasidion annosum sensu stricto populations in chosen Scots pine stands with beech in understorey." Acta Sci.Pol. Silv. 8.2 (2009): .
APA Dalke M., Łakomy P. (2009). Genetic diversity of Heterobasidion annosum sensu stricto populations in chosen Scots pine stands with beech in understorey. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (2),
ISO 690 DALKE, Małgorzata, ŁAKOMY, Piotr. Genetic diversity of Heterobasidion annosum sensu stricto populations in chosen Scots pine stands with beech in understorey. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.2: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume8/issue2/abstract-2.html