Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (2) 2005 strony: 113-121

Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek, Witold Pazdrowski, Maciej Duma

WYBRANE CECHY BIOMETRYCZNE STRZAŁ SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) JAKO PODSTAWA OCENY MIĄŻSZOŚCI I UDZIAŁU DREWNA DOJRZAŁEGO

słowa kluczowe: sosna zwyczajna, udział drewno dojrzałego, cechy biometryczne, bór mieszany świeży
streszczenie: W pracy podjęto próbę określenia zależności między miąższością, udziałem drewna dojrzałego w strzałach sosen zwyczajnych a wybranymi cechami biometrycznymi drzew łatwymi do określenia, tj. pierśnicą, wysokością i miąższością całkowitą strzały. Analizą objęto drzewostany sosnowe II, III, IV i V klasy wieku, które wyrosły w warunkach boru mieszanego świeżego. Stwierdzono występowanie zależności między miąższością i udziałem drewna dojrzałego w strzałach sosen a wybranymi cechami biometrycznymi drzew. Zależności te wyrażały się w różny sposób i z różną intensywnością, odpowiednio do porównywanych cech.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_2_2005.pdf

For citation:

MLA Tomczak, Arkadiusz, et al. "SELECTED BIOMETRIC TRAITS OF THE SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) STEMS AS THE BASIS FOR THE ASSESSMENT OF THE VOLUME AND PROPORTION OF MATURE WOOD." Acta Sci.Pol. Silv. 4.2 (2005): .
APA Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek, Witold Pazdrowski, Maciej Duma (2005). SELECTED BIOMETRIC TRAITS OF THE SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) STEMS AS THE BASIS FOR THE ASSESSMENT OF THE VOLUME AND PROPORTION OF MATURE WOOD. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (2),
ISO 690 TOMCZAK, Arkadiusz, et al. SELECTED BIOMETRIC TRAITS OF THE SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) STEMS AS THE BASIS FOR THE ASSESSMENT OF THE VOLUME AND PROPORTION OF MATURE WOOD. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.2: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue2/abstract-9.html