Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (2) 2005 strony: 81-90

Małgorzata Polna

ZRÓŻNICOWANIE NATĘŻENIA POŻARÓW LEŚNYCH W POLSCE W LATACH 1990-2003

słowa kluczowe: lasy, pożary, zagrożenie pożarowe, ochrona przeciwpożarowa
streszczenie: W pracy przedstawiono występowanie pożarów lasów w Polsce w latach 1990-2003 oraz wyjaśniono uwarunkowania ich zróżnicowania przestrzennego. Analizę prowadzono w układzie województw. Ponadto przeanalizowano zmiany jakie wystąpiły w powierzchni pożarów i uzasadniono przyczyny tych zmian. Badania wykazały, że liczba pożarów w poszczególnych latach nie maleje i ma tendencję wzrostową. Natężenie pożarów jest zróżnicowane przestrzennie. Wysoki stan zagrożenia pożarowego lasów jest wynikiem wzrastającej ich penetracji przez ludność i nieostrożne obchodzenie się z ogniem w lesie lub na gruntach sąsiadującymi z lasami. Ponadto przewaga w lasach siedlisk borowych, charakteryzujących się łatwością przesychania materiału roślinnego zalegającego dno drzewostanów, a także dominacja gatunków iglastych sprzyjają powstawaniu i szybkiemu rozwojowi pożarów.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_2_2005.pdf

For citation:

MLA Polna, Małgorzata. "ZRÓŻNICOWANIE NATĘŻENIA POŻARÓW LEŚNYCH W POLSCE W LATACH 1990-2003 [DIFFERENCES IN THE INTENSITY OF FOREST FIRES IN POLAND IN THE YEARS 1990-2003]." Acta Sci.Pol. Silv. 4.2 (2005): .
APA Małgorzata Polna (2005). ZRÓŻNICOWANIE NATĘŻENIA POŻARÓW LEŚNYCH W POLSCE W LATACH 1990-2003 [DIFFERENCES IN THE INTENSITY OF FOREST FIRES IN POLAND IN THE YEARS 1990-2003]. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (2),
ISO 690 POLNA, Małgorzata. ZRÓŻNICOWANIE NATĘŻENIA POŻARÓW LEŚNYCH W POLSCE W LATACH 1990-2003 [DIFFERENCES IN THE INTENSITY OF FOREST FIRES IN POLAND IN THE YEARS 1990-2003]. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.2: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue2/abstract-6.html