Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (2) 2005 strony: 25-34

Roman Jaszczak

DEFOLIACJA KORON SOSNY (PINUS SYLVESTRIS L.) III I IV KLASY WIEKU I JEJ ZNACZENIE DLA INTERPRETACJI WYNIKÓW MONITORINGU LASÓW W POLSCE

słowa kluczowe: sosna zwyczajna, defoliacja, klasa defoliacji, klasa wieku
streszczenie: W latach 2002 i 2003 w wybranych nadleśnictwach założono parami powierzchnie próbne w drzewostanach sosnowych III i IV klasy wieku. Na każdej powierzchni oceniano defoliację koron 25 drzew z drzewostanu głównego, wg tzw. kryteriów europejskich. Dla każdej powierzchni obliczono średnią defoliację, a na jej podstawie przynależność drzewostanów do klasy defoliacji. Sprawdzono obecność lub też brak statystycznie istotnej różnicy średnich defoliacji i odniesiono to do przynależności poszczególnych par drzewostanów do klas defoliacji. Stwierdzono, że średnia defoliacja koron sosny zwyczajnej III klasy wieku była zazwyczaj niższa od średniej defoliacji IV klasy wieku. W 26,6% przypadków różnice średnich defoliacji poszczególnych par drzewostanów były statystycznie istotne, jednak nie zawsze były one korzystne dla III klasy wieku. Statystycznie istotnej różnicy średniej defoliacji nie zawsze towarzyszyły różne przynależności drzewostanów do klas defoliacji i odwrotnie – różnej przynależności drzewostanów do klas defoliacji nie zawsze towarzyszyły statystycznie istotne różnice średnich defoliacji.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_2_2005.pdf

For citation:

MLA Jaszczak, Roman. "DEFOLIATION OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) CROWNS OF THE IIIRD AND IVTH AGE CLASSES AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE INTERPRETATION OF RESULTS OF FOREST MONITORING IN POLAND." Acta Sci.Pol. Silv. 4.2 (2005): .
APA Roman Jaszczak (2005). DEFOLIATION OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) CROWNS OF THE IIIRD AND IVTH AGE CLASSES AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE INTERPRETATION OF RESULTS OF FOREST MONITORING IN POLAND. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (2),
ISO 690 JASZCZAK, Roman. DEFOLIATION OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) CROWNS OF THE IIIRD AND IVTH AGE CLASSES AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE INTERPRETATION OF RESULTS OF FOREST MONITORING IN POLAND. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.2: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue2/abstract-2.html