Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (1) 2005 strony: 11-23

Edward Feliksik, Sławomir Wilczyński, Grzegorz Durło

DENDROKLIMATOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA DAGLEZJI ZIELONEJ (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) WYSTĘPUJĄCEJ W KARPATACH POLSKICH

słowa kluczowe: Pseudotsuga menziesii, dendroklimatologia, dendroekologia, Karpaty
streszczenie: Celem pracy było poznanie termiczno-pluwialnych uwarunkowań przyrostu radialnego populacji cząstkowych daglezji zielonej, rosnących na obszarze polskich Karpat. Badane daglezje pochodziły z 12 stanowisk usytuowanych od Beskidu Śląskiego po Bieszczady oraz we wschodniej części Pogórza Karpackiego. Na każdym stanowisku pobierano wywierty z 25 zdrowych drzew, na których następnie mierzono szerokości słojów. Do analiz związków między szerokością słojów a temperaturą powietrza oraz opadami atmosferycznymi wykorzystano metodę regresji wielorakiej – response function [Fritts 1976] oraz korelacji liniowej. Stwierdzono, że mimo podobieństw w przebiegu chronologii oraz związków klimat-przyrost badanych populacji drzew jest zauważalna odmienność ich wrażliwości na warunki termiczno-pluwialne panujące w poszczególnych regionach Karpat. Związana jest ona nie tylko ze specyfiką klimatu danego obszaru, ale także innymi warunkami siedliskowymi miejsca ich wzrostu. Czynnikiem mającym najsilniejszy i podobny wpływ na reakcje przyrostowe daglezji była temperatura powietrza zim (styczeń-marzec). Natomiast głównym czynnikiem różnicującym rytm przyrostowy daglezji była temperatura powietrza oraz opady atmosferyczne w lecie (lipiec-sierpień). Aktualny stan badanych drzewostanów wskazuje, że daglezja z powodzeniem zaadaptowała się do warunków klimatycznych panujących w Karpatach, mimo że nawet w wieku dojrzałym cierpi z powodu mrozów zimowych, suchego okresu wegetacji oraz niedoboru ciepła latem.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2005.pdf

For citation:

MLA Feliksik, Edward, et al. "DENDROKLIMATOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA DAGLEZJI ZIELONEJ (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) WYSTĘPUJĄCEJ W KARPATACH POLSKICH [DENDROCLIMATOLOGICAL CHARACTERISATION OF DOUGLAS-FIR (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) OCCURRING IN THE POLISH CARPATHIANS]." Acta Sci.Pol. Silv. 4.1 (2005): .
APA Edward Feliksik, Sławomir Wilczyński, Grzegorz Durło (2005). DENDROKLIMATOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA DAGLEZJI ZIELONEJ (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) WYSTĘPUJĄCEJ W KARPATACH POLSKICH [DENDROCLIMATOLOGICAL CHARACTERISATION OF DOUGLAS-FIR (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) OCCURRING IN THE POLISH CARPATHIANS]. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (1),
ISO 690 FELIKSIK, Edward, WILCZYńSKI, Sławomir, DURłO, Grzegorz. DENDROKLIMATOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA DAGLEZJI ZIELONEJ (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) WYSTĘPUJĄCEJ W KARPATACH POLSKICH [DENDROCLIMATOLOGICAL CHARACTERISATION OF DOUGLAS-FIR (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) OCCURRING IN THE POLISH CARPATHIANS]. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue1/abstract-2.html