Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 4 (1) 2005 strony: 107-120

Dorota Wrońska-Pilarek, Leszek Stasik

DENDROFLORA UŻYTKU EKOLOGICZNEGO „OLSZAK I, II” W POZNANIU

słowa kluczowe: dendroflora, okazałe drzewa, użytek ekologiczny, Poznań
streszczenie: Dendroflora użytku ekologicznego „Olszak I i II” liczy 108 taksonów z 25 rodzin. W drzewostanach dominują drzewostany z Pinus sylvestris i Betula pendula, znaczny udział mają drzewa i krzewy liściaste związane z lasami dębowo-grabowymi, łęgami i olsami. Fragmenty drzewostanów o składzie gatunkowym najbardziej zbliżonym do naturalnego zachowały się w lasach łęgowych, olsach i grądach, głównie w dolinie Cybiny i na terenach przyległych. Dendroflora użytku ulega silnym wpływom antropogenicznym. Pomimo to użytek należy uznać za jeden z najcenniejszych, pod względem dendroflory, obiektów w Poznaniu. Występują tu 4 gatunki objęte ochroną prawną, 7 gatunków z regionalnej czerwonej listy, 20 z listy roślin zagrożonych dla miasta Poznania, a także 76 drzew wytypowanych do ochrony w formie pomników przyrody.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/10_1_2005.pdf

For citation:

MLA Wrońska-Pilarek, Dorota, and Leszek Stasik. "DENDROFLORA OF THE “OLSZAK I, II” ECOLOGICAL SITE IN POZNAŃ." Acta Sci.Pol. Silv. 4.1 (2005): .
APA Dorota Wrońska-Pilarek, Leszek Stasik (2005). DENDROFLORA OF THE “OLSZAK I, II” ECOLOGICAL SITE IN POZNAŃ. Acta Sci.Pol. Silv. 4 (1),
ISO 690 WROńSKA-PILAREK, Dorota, STASIK, Leszek. DENDROFLORA OF THE “OLSZAK I, II” ECOLOGICAL SITE IN POZNAŃ. Acta Sci.Pol. Silv., 2005, 4.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume4/issue1/abstract-10.html