Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (3) 2017 strony: 189-193

Robert Kuźmiński1, Wojciech Szewczyk2

1Katedra Entomologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Fitopatologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wpływ powodzi na drzewostany dębowe Nadleśnictwa Wołów

słowa kluczowe: powódź, drzewostan dębowy, zdrowotność drzew, defoliacja, witalność, wskaźnik uszko- dzenia drzew
streszczenie:

W pracy zbadano wpływ powodzi z 2010 roku na drzewostany dębowe Nadleśnictwa Wołów. Wykorzystano w tym celu syntetyczny wskaźnik uszkodzenia drzew (Syn). Badania prowadzono w latach 2011 i 2013 na  7 powierzchniach popowodziowych i 3 kontrolnych. W pierwszym roku obserwacji syntetyczny wskaźnik uszkodzenia kształtował się w zakresie od 0,22 do 1,47. Stwierdzona po dwóch latach wartość wskaźnika Syn była wyższa, co wskazuje na pogorszenie się stanu większości drzewostanów. Silniejszą reakcję zaob- serwowano w tych drzewostanach popowodziowych, które w trakcie pierwszej oceny charakteryzowały się najniższymi wartościami wskaźnika Syn. Jednak nie udało się jednoznacznie wykazać negatywnego wpływu powodzi i stagnującej wody na stan drzewostanów.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_3_2017.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.18

For citation:

MLA Kuźmiński, Robert, and Wojciech Szewczyk. "Influence of flooding on oak stands in the Wołów Forest District." Acta Sci.Pol. Silv. 16.3 (2017): 189-193. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.18
APA Kuźmiński R., Szewczyk W. (2017). Influence of flooding on oak stands in the Wołów Forest District. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (3), 189-193 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.18
ISO 690 KUŪMIńSKI, Robert, SZEWCZYK, Wojciech. Influence of flooding on oak stands in the Wołów Forest District. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.3: 189-193. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.18
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue3/abstract-4.html