Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (1) 2017 strony: 53-58

Ludwik Żołnierz1, Bronisław Wojtuń2

1Katedra Botaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2
Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowisk, Uniwersytet Wrocławski

Weryfikacja założeń retrospektywnych badań przemian wysokogórskich zbiorowisk roślinnych Karkonoszy na przykładzie borówczysk bażynowych Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. 1926

słowa kluczowe: przemiany roślinności, zbiorowiska wysokogórskie, badania retrospektywne
streszczenie:

W zasobach Karkonoskiego Parku Narodowego znajduje się dokumentacja badań fitocenoz karkonoskich prowadzonych na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. W latach dziewięćdziesiątych autorzy niniejszej pracy prowadzili analogiczne badania dotyczące boru górnoreglowego oraz zbiorowisk pięter subalpejskiego i alpejskiego. Obecnie zostały one wznowione w celu objęcia analizą retrospektywną przemian roślinności w okresie ostatnich 60 lat. W płatach borówczysk bażynowych udało się dokładnie zlokalizować położenie 40% historycznych powierzchni badawczych. Analiza porównawcza danych doty- czących parametrów różnorodności gatunkowej, prowadzona z wykorzystaniem wszystkich powierzchni badanych w latach 1959–1960 oraz w 2015 roku, dała niemal identyczne wyniki, jak uzyskane ze zbioru danych zebranych tylko z powierzchni dokładnie zlokalizowanych. W porównaniu z danymi historycznymi stwierdzono istotne zmniejszenie liczby gatunków na powierzchniach i wartości współczynnika  Shannona-Wienera, natomiast nie zmienił się wskaźnik równomierności.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_1_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.6

For citation:

MLA Żołnierz, Ludwik, and Bronisław Wojtuń. "Weryfikacja założeń retrospektywnych badań przemian wysokogórskich zbiorowisk roślinnych Karkonoszy na przykładzie borówczysk bażynowych Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. 1926 [Verification of assumptions of retrospective studies on alpine transformation of plant communities in the Karkonosze Mts. based on the example of Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. 1926 community]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.1 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.6
APA Żołnierz L., Wojtuń B. (2017). Weryfikacja założeń retrospektywnych badań przemian wysokogórskich zbiorowisk roślinnych Karkonoszy na przykładzie borówczysk bażynowych Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. 1926 [Verification of assumptions of retrospective studies on alpine transformation of plant communities in the Karkonosze Mts. based on the example of Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. 1926 community]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.6
ISO 690 ūOłNIERZ, Ludwik, WOJTUń, Bronisław. Weryfikacja założeń retrospektywnych badań przemian wysokogórskich zbiorowisk roślinnych Karkonoszy na przykładzie borówczysk bażynowych Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. 1926 [Verification of assumptions of retrospective studies on alpine transformation of plant communities in the Karkonosze Mts. based on the example of Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. 1926 community]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.6
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue1/abstract-6.html