Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (1) 2017 strony: 47-52

Robert Kamieniarz1, Marek Panek2

1Department of Game Management and Forest Protection, Poznań University of Life Sciences, Poland
2
Polish Hunting Association, Research Station, Poland

Zmiany w rozmieszczeniu jenota (Nyctereutes procyonoides) w Polsce w latach 1992–2015

słowa kluczowe: jenot, rozmieszczenie, szczepienia doustne, wścieklizna
streszczenie:

Jenot, gatunek pochodzący ze wschodniej Azji, od lat dwudziestych ubiegłego wieku był przesiedlany do europejskiej części ówczesnego Związku Radzieckiego. Za początek jego występowania w Polsce przyjmu- je się 1955 rok, kiedy pierwsze jenoty odstrzelono przy wschodniej granicy kraju. W kolejnych dekadach gatunek najczęściej był rejestrowany w północno-wschodniej części kraju, ale także w innych regionach, zwłaszcza w północno-zachodnich i we wschodnich. Celem badań było opisanie zmian w występowaniu jenota w Polsce przed i w trakcie akcji szczepień lisów przeciw wściekliźnie, którą rozpoczęto w 1993 roku. Występowanie jenota opisano z wykorzystaniem danych corocznej sprawozdawczości łowieckiej – z więk- szości spośród blisko 5000 obwodów łowieckich w Polsce, zgromadzone w Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. Analizowano zmiany udziału obwodów z pozyskaniem tego gatunku w 49 okręgach łowieckich (zajmowały one obszar podobny jak województwa sprzed reformy administracyj- nej w 1998 roku). Dodatkowo porównano sytuację na zachodzie kraju (okręgi do linii Gdańsk–Katowice), gdzie szczepienia rozpoczęto w latach 1993–1995, oraz na wschodzie kraju, który w całości został objęty szczepieniami przeciw wściekliźnie w 2002 roku.

W sezonie łowieckim 1992/93 jenoty pozyskiwano w nielicznych obwodach łowieckich w kraju (5,5%), częściej na wschodzie (6,8%) aniżeli na zachodzie Polski (3,4%). Po dziesięciu latach udział obwodów łowieckich z pozyskaniem jenota zwiększył się kilkukrotnie (do 30,2%), w większym stopniu na zacho- dzie (47,0%), aniżeli na wschodzie kraju (17,0%). Taki trend utrzymywał się w Polsce w kolejnych latach, ale udział obwodów z pozyskaniem badanego gatunku wzrastał w większym stopniu na wschodzie kraju (2009/10: 47,5%, w tym 64,6% na zachodzie i 33,9% na wschodzie). W ostatnim okresie jenot rozprze- strzeniał się natomiast z podobną intensywnością na zachodzie i wschodzie kraju (2015/16: łącznie 60,0% obwodów z pozyskaniem, w tym 77,1% na zachodzie i 46,4% na wschodzie).

Ekspansja jenota w Polsce na początku XXI wieku była najprawdopodobniej konsekwencją ograniczenia śmiertelności – w następstwie zmniejszenia ryzyka zachorowania na wściekliznę oraz adaptacji gatunku do nowych środowisk, zwłaszcza terenów rolniczych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_1_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.5

For citation:

MLA Kamieniarz, Robert, and Marek Panek. "Changes in the distribution of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) in Poland in 1992–2015." Acta Sci.Pol. Silv. 16.1 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.5
APA Kamieniarz R., Panek M. (2017). Changes in the distribution of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) in Poland in 1992–2015. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.5
ISO 690 KAMIENIARZ, Robert, PANEK, Marek. Changes in the distribution of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) in Poland in 1992–2015. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.5
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue1/abstract-5.html