Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (1) 2017 strony: 29-37

Anna Kożuch1, Dorota Rutana2, Krzysztof Adamowicz3, Izabela Dymitryszyn4

1Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al.
2

9
Listopada
4

6
,
3
1-
4

2

5
Kraków
2
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
3
Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4
Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Koszty alternatywne ochrony przyrody w Nadleśnictwie Dukla

słowa kluczowe: gospodarka leśna, utracone korzyści, zmniejszone przychody, formy ochrony przyrody
streszczenie:

Gospodarka leśna uczestniczy w procesie kształtowania pozaprodukcyjnych funkcji lasu, świadczenia te określane są również mianem pozytywnych efektów zewnętrznych. Realizacja funkcji ochrony przyrody powoduje ograniczenie funkcji produkcyjnej, dlatego istotne jest oszacowanie utraconych korzyści ponoszo- nych przez gospodarstwo leśne w tym zakresie. Celem opracowania było oszacowanie kosztu alternatywnego w Nadleśnictwie Dukla ze względu na realizowaną funkcję ochrony przyrody w 2014 roku. Określono wartość utraconych przychodów, wynikających z funkcjonowania na obszarze leśnym następujących form ochrony przyrody: stref ochrony całorocznej wokół gniazd ptaków chronionych oraz rezerwatów i pomników przy- rody. Koszty alternatywne ochrony przyrody oszacowano na 161 607,79 zł/rok. Uzyskany wynik odpowiada najniższej wartości niepozyskanego surowca drzewnego na obszarach, które pełnią funkcję ochrony przyrody.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.3

For citation:

MLA Kożuch, Anna, et al. "Koszty alternatywne ochrony przyrody w Nadleśnictwie Dukla [Alternative costs of nature conservation in the Dukla Forest District]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.1 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.3
APA Kożuch A., Rutana D., Adamowicz K., Dymitryszyn I. (2017). Koszty alternatywne ochrony przyrody w Nadleśnictwie Dukla [Alternative costs of nature conservation in the Dukla Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.3
ISO 690 KOŬUCH, Anna, et al. Koszty alternatywne ochrony przyrody w Nadleśnictwie Dukla [Alternative costs of nature conservation in the Dukla Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.3
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue1/abstract-3.html