Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 14 (2) 2015

Kwiecień - Czerwiec 2015
Zeszyt (2) 2015 - Okładka
Zeszyt (2) 2015 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 14 (2) 2015 str. 93-102
w języku en 
Radosław Cieślak, Jolanta Behnke-Borowczyk, Tomasz Raźny, Marta Molińska-Glura, Anna Ratajczak, Arleta Świetlik,Piotr Łakomy
Charakterystyka populacji Heterobasidion annosum występujących w drzewostanach sosnowych nadleśnictwa Człopa II. Rozwój grzybni w martwym drewnie
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 103-113
w języku pl 
Marcin K. Dyderski, Andrzej M. Jagodziński
Wkraczanie czeremchy amerykańskiej Padus serotina (Ehrh.) Borkh.do olsów i łęgów olszowo-jesionowych
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 115-126
w języku pl 
Janusz Gołąb
Powiązanie natężenia spływu powierzchniowego z dróg leśnychz natężeniem opadu
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 127-134
w języku pl 
Winicjusz Kasprzyk
Wpływ zróżnicowania dawki preparatu Sokół 460 EC na stopień uszkodzeń aparatu asymilacyjnego dębu szypułkowego (Quercus robur L.) powodowany przez mączniaka dębu
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 135-147
w języku pl 
Beata Sadowska
Narzędzia rachunkowości finansowej Lasów Państwowych w zakresie zaspokajania potrzeb informacyjnychużytkowników sektora publicznego, prywatnego i pozarządowegow koncepcji zrównoważonego rozwojugospodarki leśnej
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 149-160
w języku pl 
Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska
Analiza struktury źródeł finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 161-168
w języku pl 
Piotr Szczypa, Agnieszka Szewczyk
Rachunkowość w wycenie wartości lasuw parkach narodowych – współczesne dylematy
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 169-175
w języku en 
Wojciech Szewczyk
Występowanie zgnilizny białej jamkowatejw drzewostanach sosnowych starszych klas wiekuna terenie północno-zachodniej Polski
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml