Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (4) 2012 strony: 79-86

Roland Żabierek1, Roman Wojtkowiak2, Józef Wojciechowski3

1.Linde Material Handling Polska in Wrocław
2
.Poznań University of Life Sciences
3
.Bardo Śląskie Forest Division

Koszty operacyjne forwardera Timberjack 1010 w wybranej jednostce Lasów Państwowych

słowa kluczowe: forwarder, koszty eksploatacji, wydajność pracy, jednostkowe koszty zrywki
streszczenie:

 Zmiany społeczno-gospodarcze, które zaszły w Polsce po 1989 roku wpłynęły na wiele innych przemian. Również w Lasach Państwowych sprywatyzowano prawie wszystkie usługi wykonywane na rzecz tego przedmiotu gospodarczego, oddając sprzęt i ludzi wykonujących „prace gospodarcze” w ręce prywatnych usługodawców. Chociaż zdarza się, że z różnorakich względów niektóre czynności w lasach wykonuje się w dalszym ciągu własnymi ludźmi i własnym sprzętem. Według ekonomistów istnieje wiele podstawowych przekrojów klasyfikacji kosztów: koszty proste, koszty złożone. Ze względu na działalność operacyjną i finansową wyróżniamy: koszty zwykłej działalności operacyjnej (koszty działalności podstawowej, pomocniczej, ogólnego zarządu), pozostałe koszty operacyjne i koszty operacji finansowych. Związek kosztów z osiągniętymi przychodami decyduje o następującym podziale: koszty uzyskania przychodów, koszty i wydatki niebędące kosztami uzyskania przychodów. W pracy przedstawiono sposób odnoszenia kosztów na wytwarzane produkty, jakim jest zrywka drewna, do kosztów utrzymania (stałe) Ks i kosztów użytkowania (zmienne) Kz. Przy czym uwzględniano następujący rodzaj kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe. Analiza kosztów przeprowadzona w przedsiębiorstwie typu nadleśnictwo jest bardzo interesująca w konfrontacji z kosztami rejestrowanymi w przedsiębiorstwach prywatnych. Koszty związane z eksploatacją w takiej firmie muszą być wszechstronnie i szczegółowo rejestrowane. Ich rzeczywiste koszty są więc bardziej wiarygodne niż w innych przedmiotach gospodarczych, które często nie rejestrują wszystkich wydatków z różnych względów. Uwzględnienie w tej analizie wydajności i czasu pracy maszyny umożliwia oszacowanie jednostkowych kosztów zrywki drewna w porównaniu z prywatnymi właścicielami takich samych maszyn.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_4_2012.pdf

For citation:

MLA Żabierek, Roland, et al. "Operating costs of a Timberjack 1010 forwarder in a selected administrative unit of the State Forests." Acta Sci.Pol. Silv. 11.4 (2012): .
APA Żabierek R., Wojtkowiak R., Wojciechowski J. (2012). Operating costs of a Timberjack 1010 forwarder in a selected administrative unit of the State Forests. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (4),
ISO 690 ūABIEREK, Roland, WOJTKOWIAK, Roman, WOJCIECHOWSKI, Józef. Operating costs of a Timberjack 1010 forwarder in a selected administrative unit of the State Forests. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.4: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume11/issue4/abstract-8.html