Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (3) 2012 strony: 65-76

Radosław Wąsik, Krzysztof Michalec

University of Agriculture in Krakow

Analiza porównawcza wartości energetycznej drewna jodły olbrzymiej (Abies grandis Lindl.) pochodzącego z różnych drzewostanów Polski południowej

słowa kluczowe: jodła olbrzymia, drewno, ciepło spalania
streszczenie:

 

W pracy przedstawiono analizę porównawczą wartości ciepła spalania drewna jodły olbrzymiej (Abies grandis Lindl.) pochodzącej z czterech drzewostanów Polski południowej. Materiałem badawczym były próbki pobierane w każdym drzewostanie z pni 30 drzew. Próbki dzielono na sekcje zawierające po pięć przyrostów rocznych. Następnie każdej sekcji zmierzono szerokości przyrostów rocznych oraz względną gęstość drewna, którą następnie przeliczono na gęstość bezwzględną, przyjmując całkowity skurcz objętościowy 11%. Założono następnie, że ciepło spalania 1 kg absolutnie suchego drewna jodły olbrzymiej wynosi 20,15 MJ. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że średnia wartość ciepła spalania 1 m3 drewna jodły olbrzymiej wynosi 8021 MJ. Wykazano, że istotnie większą wartość ciepła spalania uzyskano by z 1 m3 drewna jodły olbrzymiej wzrastającej na glebie uboższej w porównaniu z glebami żyźniejszymi. Analizy statystyczne wykazały również, że wartość ciepła spalania 1 m3 drewna jodły olbrzymiej istotnie zwiększa się wraz z wiekiem drzew.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_3_2012.pdf

For citation:

MLA Wąsik, Radosław, and Krzysztof Michalec. "Comparative analysis of the calorific value of giant fir timber (Abies grandis Lindl.) from various stands in southern Poland." Acta Sci.Pol. Silv. 11.3 (2012): .
APA Wąsik R., Michalec K. (2012). Comparative analysis of the calorific value of giant fir timber (Abies grandis Lindl.) from various stands in southern Poland. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (3),
ISO 690 WąSIK, Radosław, MICHALEC, Krzysztof. Comparative analysis of the calorific value of giant fir timber (Abies grandis Lindl.) from various stands in southern Poland. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.3: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume11/issue3/abstract-7.html