Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Wymogi ogólne i techniczne przygotowanie prac

 1. Materiały do publikacji powinny być przygotowane zgodnie z zasadami procesu wydawniczego obowiązującego w redakcji. Do druku mogą być przyjęte prace w języku angielskim i w języku polskim.
 2. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4.
 3. Styl dokumentów. Tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt, z 1½ odstępu między wierszami. Dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 4. Tabele i rysunki nie mogą przekraczać 12,5 cm ´ 19,5 cm. Prosimy o rysunki w formatach programów, w których zostały stworzone, czyli pliki źródłowe (np. jeżeli rysunek powstał w Corel Draw czy Excel, to dołączamy pliki  tych właśnie programów). Unikamy „wklejania” rysunków do Worda. Zapewnia to lepszą jakość druku i możliwość korekty na etapie przygotowania do druku.
 5.  Tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i legendy muszą być podane w języku angielskim i polskim, a numery tabel i rysunków – cyframi arabskimi.
 6. Jednostki i pisownia. Obowiązuje układ SI, np. g×dm-3 lub g/dm3.
 7. Piśmiennictwo. Powołując w tekście pracy publikacje innych autorów, podajemy w nawiasie nazwisko i rok w układzie chronologicznym (Kowalski i Lewandowski, 2000; Lewandowski, 2001; Zalewski i in., 2003) lub ...według Kowalskiego (2000). Wszystkie prace przywołane w tekście należy uwzględnić w wykazie piśmiennictwa.
 8. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko(-a) autora(-ów), inicjały imion; rok wydania (gdy w danym roku jest więcej prac danego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.), tytuł pracy, w książkach – miejsce wydania, skrót bibliograficzny wydawnictwa oraz numery stron, a w czasopismach – ich nazwę, numer tomu, zeszytu oraz numery stron. Wszystkie tytuły, które ukazały się w języku polskim powinny mieć angielskie tłumaczenie (w nawiasie kwadratowym). Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian.

Przykłady zapisu piśmiennictwa.

Obowiązuje następujący układ pracy

 1. Tytuł artykułu.
 2. Imię i nazwisko autora(-ów).
 3. Afiliacja autora(ów).
 4. Streszczenie pracy. Powinno zawierać 600-1000 znaków i mieć określoną strukturę odzwierciedlającą układ artykułu (wstęp, materiał i metody, wyniki, wnioski).
 5. Słowa kluczowe. Należy podać do sześciu słów pomocnych w indeksacji i wyszukiwaniu, w układzie od ogółu do szczegółu.
 6. Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo.
 7. Tytuł, abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim (analogiczne jak w języku angielskim).
 8. Adres miejsca pracy (w języku angielskim w tekstach pisanych w tym języku) autora(-ów): pocztowy i internetowy.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. za opublikowanie pracy naukowej w Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria przysługuje 7 punktów.

 

Koszty publikacji

Opłatę za wydanie pracy w Acta Scientiarum Polonorum ponoszą głównie autorzy, przy czym jej wysokość jest zależna od uzyskanych dotacji. Szacunkowy pełny koszt opublikowania artykułu o objętości 1 arkusza autorskiego (40 000 znaków lub 3000 cm2 rysunków czarno-białych) wynosi 300 zł netto.

Procedura recenzowania artykułów naukowych

 1. Każdy artykuł jest oceniany przez redaktora naczelnego (redaktora tematycznego) i jeśli spełnia wymogi merytoryczne oraz jest zgodny z profilem czasopisma jest kierowany do recenzji.
 2. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której wywodzi się autor artykułu.
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. W czasopiśmie stosowany jest model recenzji, w którym zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  Stosowane są następujące oceny i procedury:
  • A – praca bardzo dobra – przyjąć.
   Praca przyjmowana jest do druku bez odsyłania jej do autora. Autor otrzymuje informację o pozytywnej recenzji.
  • B – praca dobra – przyjąć po uwzględnieniu uwag recenzenta.
   Praca przesyłana jest autorowi w celu dokonania zmian sugerowanych przez recenzenta, a następnie poprawiony egzemplarz pracy wraz z ustosunkowaniem się do uwag zawartych w recenzji zostaje ponownie przesłany przez autora do Redakcji. Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o akceptacji pracy do druku.
  • C – Do przyjęcia po gruntownej przeróbce.
   Praca przesyłana jest autorowi w celu dokonania gruntownych zmian sugerowanych przez recenzenta, a następnie poprawiony egzemplarz pracy wraz z ustosunkowaniem się do uwag zawartych w recenzji zostaje ponownie przesłany przez autora do Redakcji. Redakcja kieruje pracę do ponownej recenzji. Autor może zostać zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów recenzji poprawionej pracy.
  • D – Słaba – nie powinna być publikowana w Acta Scientiarum Polonorum.
   Praca nie zostaje zakwalifikowana do publikacji i nie może być ponownie przedłożona do publikacji w Acta Scientiarum Polonorum.
 6. Lista recenzentów współpracujących z Redakcją jest corocznie zamieszczana w ostatnim – czwartym numerze kwartalnika oraz na stronie internetowej po skierowaniu do druku wszystkich czterech numerów czasopisma.
 7. Przykładowy formularz recenzji w postaci pdf do pobrania - tutaj

Wskazówki dla recenzentów

W recenzji pracy badawczej oczekujemy jej oceny zarówno od strony merytorycznej jak i formalnej.

W ocenie merytorycznej uprzejmie prosimy o wyczerpujące i jednoznaczne odpowiedzi na następujące pytania oraz o propozycji ewentualnych zmian, skreśleń i/lub uzupełnień:

 • czy tytuł odpowiada treści pracy, a treść dyscyplinarnie opisanej w zakresie i celu pisma (Scope and aims),
 • czy streszczenie poprawnie, tj. wyczerpująco a zarazem krótko, prezentuje najważniejsze wyniki pracy i (przede wszystkim) oparte na nich wnioski,
 • czy wstęp właściwie prezentuje problematykę i cel badań,
 • czy zastosowano właściwe metody a materiał badawczy jest wystarczający,
 • czy wyniki zostały prawidłowo opisane, opracowane, właściwie zinterpretowane i skomentowane, bez powtarzania danych zawartych w tabelach i wykresach,
 • czy dyskusja została przedstawiona poprawnie, na tle aktualnej wiedzy w danej dziedzinie, z wykorzystaniem właściwie dobranej literatury (możliwie najnowszej),
 • czy wnioski (lub podsumowanie dyskusji) mają charakter przede wszystkim uogólniający i postulujący, są poprawnie sformułowane na podstawie uzyskanych wyników, a nie stanowią jedynie ich powtórzenia,
 • czy i w jakim stopniu praca jest oryginalna i nowatorska, czy też stanowi wartościowy przyczynek lub komunikat naukowy.

W odniesieniu do prac przeglądowych prosimy przede wszystkim o opinię czy jest ona oparta na właściwych i aktualnych danych literaturowych i obejmuje dziedzinę ważną dla specyfiki pisma.

W ocenie formalnej uprzejmie prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

 • czy tabele, wykresy i rysunki są czytelne, czy dane w tabelach nie powtarzają wyników ilustrowanych wykresami,
 • czy praca nie budzi zastrzeżeń pod względem objętości, poprawności językowej, sposobu cytowania literatury, zastosowanych jednostek miar, itp.

W podsumowaniu uprzejmie prosimy o sformułowanie opinii czy praca nadaje się do publikacji w piśmie Acta i jeśli tak, to:

 • bez zmian,
 • po wprowadzeniu niewielkich zmian, skreśleń i uzupełnień sugerowanych przez recenzenta w opinii,
 • po wprowadzeniu poważnych zmian (prosimy o ich sformułowanie).